Dzienny Dom Opieki Medycznej SIR MED i pielęgniarska opieka długoterminowa w trosce o losy mieszkańców subregionu inowrocławskiego

We współpracy ze Stowarzyszeniem „Małe Rzeczy” i Polskim Towarzystwem Ekonomicznym – Oddział w Bydgoszczy zrealizowaliśmy projekt nr RPKP.09.03.02-04-0008/18 pt. „Dzienny Dom Opieki Medycznej SIR MED i pielęgniarska opieka długoterminowa w trosce o losy mieszkańców subregionu inowrocławskiego”.

Cel projektu: wsparcie procesu deinstytucjonalizacji opieki nad osobami wymagającymi opieki z Inowrocławia, powiatu inowrocławskiego, powiatu mogileńskiego, Żnina poprzez utworzenie i zapewnienie dzienny dom opieki medycznej oraz opieki pielęgniarskiej dla 186 osób, a także działań edukacyjnych dla 96 opiekunów do 30.09.2021 r.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 „Solidarne społeczeństwo”, Działanie 9.3 „Rozwój usług zdrowotnych i społecznych”, Poddziałanie 9.3.2 „Rozwój usług społecznych”.

Wartość projektu: 2 163 161,50 zł
Wartość Wkładu Unii Europejskiej: 1 838 680,80 zł