29 lipiec
2018

Zapraszamy do składania ofert na dostawę materiałów zużywalnych do prowadzenia terapii zajęciowej dla uczestników Dziennego Domu Pobytu

Inowrocław, 29.07.2018r.

 

W związku z realizacją projektu pn. „Przyjazne miejsce w społeczności
lokalnej – II edycja” Centrum Medyczne SIR MED zaprasza do składania ofert na dostawę materiałów zużywalnych do prowadzenia terapii zajęciowej dla uczestników Dziennego Domu Pobytu mieszczącego się przy ul. Staropoznańskiej 131-133 w Inowrocławiu.

 

Przykładowy asortyment w załączniku. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany w danym miesiącu produktu na inny o tej samej lub podobnej wartości cenowej. Zamawiający będzie składał Oferentowi miesięczne zapotrzebowanie na materiały zużywalne, zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem.

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

Termin wykonania zamówienia: 01.08.2018-31.12.2019. Powyżej wymieniony towar należy dostarczać do Dziennego Domu Pobytu w Inowrocławiu przy ul. Staropoznańskiej 131-133 na początku każdego miesiąca kalendarzowego.

 

Kryteria oceny ofert.

1. Kryterium wyboru oferty jest cena (cena-100%).

2. Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta z najniższą ceną, spełniającą wymagania Zamawiającego.

 

Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia 31.07.2018 r. do godz. 13.00 pocztą elektroniczną na adres: ddpsirmed@gmail.com (scan podpisanych dokumentów) lub osobiście (do godz. 13.00) na adres: Centrum Medyczne SIRMED ul. Staropoznańska 131-133;  88-100 Inowrocław. na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.

Oferty złożone po terminie nie będą podlegały ocenie.

 

Zaproszenie jest kierowane w szczególności do Podmiotów Ekonomii Społecznej to znaczy:

a) przedsiębiorstwo społeczne, w tym spółdzielnia socjalna, o której mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. poz. 651, z późn. zm.);

b) podmiot reintegracyjny, realizujący usługi reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym:

a.    CIS i KIS;

b.    ZAZ i WTZ, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;

c) organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239, z późn. zm.);

d) podmiot sfery gospodarczej utworzony w związku z realizacją celu społecznego, bądź dla którego leżący we wspólnym interesie cel społeczny jest racją bytu działalności komercyjnej. W tym:

a.    organizacje pozarządowe, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność gospodarczą, z której zyski wspierają realizację celów statutowych;

b.    spółdzielnie, których celem jest zatrudnienie tj. spółdzielnie pracy, inwalidów i niewidomych, działające w oparciu o ustawę z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2016 r. poz. 21, z późn. zm.);

c.     spółki non-profit, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, o ile udział sektora publicznego w spółce wynosi nie więcej niż 50%.

 

FORMULARZ OFERTY

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

JESTEŚMY DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI

Kontakt

CENTRUM MEDYCZNE SIR MED Sp. z o.o.

Inowrocław 88-101, ul. Staropoznańska 131-133
  • +48 603 882 808
  • 52 / 355 79 00
  • 52 / 355 79 16
  • rejestracja@sirmed.pl
  • przychodnia@sirmed.pl
Kontakt szczegółowy