DDOM

logotypy_sirmed_DDOM

 

CENTRUM MEDYCZNE SIR MED Sp. z o.o. w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Małe Rzeczy” oraz  Polskim Towarzystwem Ekonomicznym – Oddział w Bydgoszczy realizuje w okresie od 01.07.2019 r. do 30.09.2021 r. projekt nr RPKP.09.03.02-04-0008/18 pt. „Dzienny Dom Opieki Medycznej Sir Med i pielęgniarska opieka długoterminowa w trosce o losy mieszkańców subregionu inowrocławskiego”.

Celem projektu jest wsparcie procesu deinstytucjonalizacji opieki nad osobami niesamodzielnymi z Inowrocławia, powiatu inowrocławskiego, mogileńskiego, żnińskiego poprzez stworzenie i zapewnienie funkcjonowania DDOM oraz opieki pielęgniarskiej dla 186 osób, a także działania edukacyjne dla 96 opiekunów do 30.09.2021 r.

 

Miejsce realizacji projektu: ul. Staropoznańska 131-133, 88-100 Inowrocław

Biuro projektu: ul. Staropoznańska 131-133, 88-100 Inowrocław

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 „Solidarne społeczeństwo”, Działanie 9.3 „Rozwój usług zdrowotnych i społecznych”, Poddziałanie 9.3.2 „Rozwój usług społecznych”.

Całkowita wartość projektu 2 163 161,50 zł

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 1 838 680,80 zł

  

Czym jest DDOM?

W ramach Dziennego Domu Opieki Medycznej (DDOM) realizowane są świadczenia opieki medycznej połączone z kontynuacją dotychczasowej terapii i procesem usprawniania w zakresie funkcjonalnym w środowisku i najbliższym otoczeniu pacjenta. W ramach projektu zapewnia się opiekę medyczną w warunkach zbliżonych do domowych.

W zależności od indywidualnych potrzeb podopiecznych projektu, może to być opieka w ramach miesięcznych, tygodniowych lub dziennych pakietów świadczeń, realizowana od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-18:00, w Dziennym Domu Opieki Medycznej w Centrum Medycznym Sir Med. Świadczenia w DDOM udzielane są przez doświadczony personel, w tym lekarza, pielęgniarki, psychologa i rehabilitanta, terapeutę zajęciowego czy psychologa.

Do podstawowego zakresu świadczeń zdrowotnych realizowanych w ramach DDOM należą:

a)     opiekę pielęgniarską w tym edukację pacjenta dotyczącą samoopieki i samopielęgnacji;

b)    dwa posiłki w siedzibie DDOM;

c)     doradztwo w doborze odpowiednich wyrobów medycznych;

d)    usprawnienie ruchowe;

e)     stymulacje procesów poznawczych;

f)     terapię zajęciową;

g)    w zakresie koniecznym do wykonania świadczeń oraz w razie pilnej potrzeby i w zależności od wskazań medycznych zapewni się pacjentowi niezbędne badania diagnostyczne oraz specjalistyczne konsultacje lekarskie.

Poza świadczeniami opieki zdrowotnej, osoba zakwalifikowana do uczestnictwa w projekcie ma prawo do korzystania z bezpłatnego transportu do DDOM i powrotu do miejsca zamieszkania. Dodatkowo, pacjenci mają zapewnione odpowiednie do stanu zdrowia wyżywienie oraz prowadzone są zajęcia pozwalające na zagospodarowanie czasu wolnego pomiędzy udzielanymi świadczeniami zdrowotnymi.

 

Opieka pielęgniarska 

Długoterminowa opieka pielęgniarska, realizowana będzie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia, do jej zadań będzie należało:

a)     świadczenia udzielane przez pielęgniarkę;

b)    przygotowanie świadczeniobiorcy i jego rodziny do samoopieki i samopielęgnacji,

c)     świadczenia pielęgnacyjne, zgodnie z procesem pielęgnowania;

d)    edukację zdrowotną świadczeniobiorcy oraz członków jego rodziny;

e)      pomoc w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych związanych z samodzielnym funkcjonowaniem w środowisku domowym;

f)     pomoc w pozyskiwaniu sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego

Uczestnikiem projektu może być osoba, która spełnia kryteria określone w Regulaminie projektu oraz złoży wymagane dokumenty do pobrania poniżej.

 

Nabór Uczestników Projektu „Dzienny Dom Opieki Medycznej Sir Med i pielęgniarska opieka długoterminowa w trosce o losy mieszkańców subregionu inowrocławskiego”

Projekt oferuje wsparcie dzienne oraz pielęgniarską opiekę długoterminową dla osób niesamodzielnych zamieszkujących teren subregionu inowrocławskiego (powiat inowrocławski, powiat żniński, powiat mogileński).

Grupę docelową będą tworzyły osoby niesamodzielne, wymagające poprawy stanu zdrowia (dot. chorób przewlekłych), nie poddające się leczeniu przyczynowemu, które były hospitalizowane i istnieje ryzyko pogorszenia się stanu zdrowia lub braku właściwej opieki domowej i ponownej hospitalizacji oraz opiekunowie tych osób.

Warunki udziału:


1. Jednostką kierującą rekrutacja i kwalifikującą uczestników jest Centrum Koordynacji.

2. Uczestnikami projektu (kryterium obligatoryjne) mogą być osoby niesamodzielne, które w ocenie skali poziomu samodzielności (skala Barthel) otrzymały od 40 do 65 punktów -wsparcie w ramach DDOM lub od 0 do 65 punktów – wsparcie w ramach długoterminowej opieki pielęgniarskiej oraz są osobami:
a. po hospitalizacji, których stan zdrowia wymaga wzmożonej opieki pielęgniarskiej, nadzoru nad terapią farmakologiczną, działań usprawniających i przeciwdziałań postępującej niesamodzielności
b. lub u których występuje ryzyko hospitalizacji w najbliższym czasie
c. lub w okresie 12 miesięcy zostały udzielone świadczenia zdrowotne.

3. Min. 52 osoby będące zakwalifikowane do projektu muszą być osobami po 65 roku życia.

4. Wymagane dokumenty do rekrutacji:
Formularz zgłoszeniowy z oświadczeniami oraz
- Dotyczy osób bezpośrednio po hospitalizacji:
a. Skierowanie do DDOM od lekarza oddziału szpitalnego, wydane najpóźniej w dniu wypisu pacjenta ze szpitala; ocena stanu zdrowia według skali Barthel; kopia karty informacyjnej lub wypisu ze szpitala.
- Dotyczy osób po hospitalizacji przebytej w ostatnich 12 miesiącach przed skierowaniem do DDOM:
b. Skierowanie od lekarza POZ; ocena stanu zdrowia według skali Barthel; kopia karty informacyjnej lub wypisu ze szpitala nie starsza niż 12 miesięcy przed datą skierowana do DDOM.
- Dotyczy osób, u których występuje ryzyko hospitalizacji:
c. Skierowanie od lekarza POZ; ocena stanu zdrowia według skali Barthel.

5. Po złożeniu dokumentów rekrutacyjnych zostanie dokonana ocena dokumentacji oraz stanu zdrowia kandydata, na podstawie której dokonywana będzie kwalifikacja do odpowiedniej formy wsparcia. W przypadku wątpliwości, co do zasadności udzielenia świadczeń ze względu na stan zdrowia pacjenta będzie miał prawo wezwać pacjenta/rodzinę na wizytę kwalifikacji lub zgłosić potrzebę przedstawienia dodatkowych wyników badań pacjenta.

6. Uczestnicy z największą liczbą punktów po pozytywnej kwalifikacji medycznej zostaną przyjęte do projektu. Pozostałe osoby trafią na listę rezerwową.

7. W przypadku uzyskania przez kandydatów takiej samej liczby punktów, kryterium rozstrzygającym do projektu będzie stopień niesamodzielności wg skali Barthlel.

8. W uzasadnionych przypadkach realizator projektu ma prawo zweryfikować wiarygodność danych podanych w formularzu rekrutacyjnym i załącznikach.

9. W sytuacji zwolnienia miejsca w DDOM lub długoterminowej opiece pielęgniarskiej, osoby
z listy rezerwowej są kierowane tylko w przypadku, kiedy ich status nie uległ zmianie.

I. Punkty premiujące do wsparcia w ramach DDOM:

1. Uczestnicy podczas rekrutacji mogą zdobyć następujące punkty premiujące:
a) Dla osób powyżej 65 roku życia +10pkt
b) Dla osób ze skalą Barthel od 40 do 50 +5punktów
c) Dla osób samotnych +5 punktów
II. Punkty premiujące do wsparcia w ramach długoterminowej opieki pielęgniarskiej:

2. Uczestnicy podczas rekrutacji mogą zdobyć następujące punkty premiujące:
a) Stopień niepełnosprawności: znaczny +10 pkt, umiarkowany +5 pkt, lekki +2 pkt, niepełnosprawność sprzężona +2pkt.
b) Korzystanie z opieki MOPS lub GOPS + 5pkt,
c) Sytuacja domowa – oświadczenie, że opiekun osoby niesamodzielnej jest jedynym sprawnym dorosłym + 10 pkt
d) Punktacja skali Barthel 40 punktów lub mniej +10 pkt

III. Opiekunowie:

1. Uczestniczką / Uczestnikiem projektu może zostać osoba mieszkająca (w rozumieniu Kodeksu cywilnego), pracująca lub ucząca się na terenie subregionu inowrocławskiego będąca opiekunem osoby niesamodzielnej.

2. Kryterium odnoszące się do opiekunów osób niesamodzielnych tj. opieka nad osobą niesamodzielną - weryfikowane na podstawie oświadczenia o sprawowaniu opieki nad osobą niesamodzielną.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 „Solidarne społeczeństwo”, Działanie 9.3 „Rozwój usług zdrowotnych i społecznych”, Poddziałanie 9.3.2 „Rozwój usług społecznych”.

Realizator projektu CENTRUM MEDYCZNE SIR MED Sp. z o.o. w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Małe Rzeczy” oraz Polskim Towarzystwem Ekonomicznym – Oddział w Bydgoszczy .

 

W ramach realizacji projektu RPKP.09.03.01-04-0008/18 przewiduje się osiągnięcie zaplanowanych efektów:

1.    Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami zdrowotnymi w programie – 186

2.    Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług zdrowotnych, istniejących po zakończeniu projektu - 20

3.    Liczba podmiotów leczniczych, które zostały objęte narzędziami deinstytucjonalizacji opieki nad osobami zależnymi – 1

4.    Liczba zdeinstrytucjonalizowanych miejsc opieki nad osobami zależnymi, które zostały utworzone w ramach programu – 15

5.    Liczba osób objętych wsparciem w postaci usługi zdrowotnej świadczonej w dziennym domu opieki medycznej – 90

6.    Liczba osób powyżej 65 roku życia objętych wsparciem w postaci usługi zdrowotnej świadczonej w dziennym domu opieki medycznej – 52

7.    Liczba osób dorosłych, w skali Barthel 0-65, objętych pielęgniarską opieką długoterminową domową – 96

8.    Liczba opiekunów faktycznych, objętych działaniami edukacyjnymi – 96

9.    Liczba opiekunów faktycznych, którzy podniosą wiedzę i umiejętności w zakresie sprawowania opieki nad osobą chorą – 96

10.  Liczba osób, które ukończyły leczenie w dziennym domu opieki medycznej – 84

11.  Odsetek osób korzystających z usług dziennego domu opieki medycznej pozytywnie oceniających funkcjonowanie domu opieki medycznej – 94

12.  Liczba wspartych w projekcie miejsc świadczenia usług pielęgnacyjnych w ramach opieki długoterminowej istniejących po zakończeniu projektu – 5

13.  Liczba wspartych w projekcie miejsc świadczenia usług w ramach dziennego domu opieki medycznej istniejących po zakończeniu projektu - 15

 

Rekrutacja do projektu jest prowadzona w terminie od 01.08.2019 r. w trybie ciągłym. 

Załączniki do pobrania:

1. Regulamin (kliknij aby pobrać)

2. Formularz zgłoszeniowy + skierowanie (kliknij aby pobrać)

3. Karta oceny (kliknij aby pobrać)

4. Broszura informacyjna (kliknij aby pobrać)

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Centrum Koordynacji projektu: pod numerami telefonu: 603 882 808 lub 52 355 79 16 oraz adresem mailowym ddomsirmed@gmail.com

Wsparcie w ramach projektu „Dzienny Dom Opieki Medycznej Sir Med i pielęgniarska opieka długoterminowa w trosce o losy mieszkańców subregionu inowrocławskiego” jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

logotypy_sirmed_DDOM

 

JESTEŚMY DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI

Kontakt

CENTRUM MEDYCZNE SIR MED Sp. z o.o.

Inowrocław 88-101, ul. Staropoznańska 131-133
  • +48 603 882 808
  • 52 / 355 79 00
  • 52 / 355 79 16

Jeżeli masz jakieś pytania związane z COL, prosimy o kontakt na 52/ 355 79 12, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00-15:00. 

Kontakt z Kierownik COL lub upoważnionym zastępcą jest możliwy pod numerem +48 609 105 610, codziennie w godzinach od 8.00 do 16.00.

  • rejestracja@sirmed.pl
Kontakt szczegółowy