DDOM

CENTRUM MEDYCZNE SIR MED otrzymało dofinasowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Poddziałania 9.3.1 Rozwój usług zdrowotnych na realizację projektu „Dzienny Dom Opieki Medycznej SirMED i pielęgniarska opieka długoterminowa w trosce o losy mieszkańców subregionu inowrocławskiego”. 

Projekt zapewnia specjalistyczne wsparcie medyczne dla pacjentów przewlekle chorych, niesamodzielnych oraz osób które w ostatni roku przebyły hospitalizację, których stan zdrowia wymaga wzmożonej opieki pielęgniarskiej, nadzoru nad terapią farmakologiczną oraz kompleksowych działań usprawniających.  Korzystający ze świadczeń pacjenci i ich rodziny otrzymują profesjonalne wsparcie w radzeniu sobie z następstwami ciężkiej hospitalizacji, chorób wieku podeszłego i innych schorzeń. 

Działania w ramach projektu organizuje powołane do tego Centrum Koordynacji, która udziela pomocy i kompleksowej informacji o możliwościach wsparcia w projekcie. Centrum Koordynacji odpowiada za skierowanie pacjenta na odpowiednią ścieżkę: pobytu w ramach Dziennego Domu Opieki Medycznej lub do pielęgniarskiej opieki długoterminowej.

 

Czym jest DDOM?

W ramach Dziennego Domu Opieki Medycznej (DDOM) realizowane są świadczenia opieki medycznej połączone z kontynuacją dotychczasowej terapii i procesem usprawniania w zakresie funkcjonalnym w środowisku i najbliższym otoczeniu pacjenta. W ramach projektu zapewnia się opiekę medyczną w warunkach zbliżonych do domowych.

W zależności od indywidualnych potrzeb podopiecznych projektu, może to być opieka w ramach miesięcznych, tygodniowych lub dziennych pakietów świadczeń, realizowana od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-18:00, w Dziennym Domu Opieki Medycznej w Centrum Medycznym Sir Med. Świadczenia w DDOM udzielane są przez doświadczony personel, w tym lekarza, pielęgniarki, psychologa i rehabilitanta, terapeutę zajęciowego czy psychologa.

Do podstawowego zakresu świadczeń zdrowotnych realizowanych w ramach DDOM należą:

a)     opiekę pielęgniarską w tym edukację pacjenta dotyczącą samoopieki i samopielęgnacji;

b)    dwa posiłki w siedzibie DDOM;

c)     doradztwo w doborze odpowiednich wyrobów medycznych;

d)    usprawnienie ruchowe;

e)     stymulacje procesów poznawczych;

f)     terapię zajęciową;

g)    w zakresie koniecznym do wykonania świadczeń oraz w razie pilnej potrzeby i w zależności od wskazań medycznych zapewni się pacjentowi niezbędne badania diagnostyczne oraz specjalistyczne konsultacje lekarskie.

Poza świadczeniami opieki zdrowotnej, osoba zakwalifikowana do uczestnictwa w projekcie ma prawo do korzystania z bezpłatnego transportu do DDOM i powrotu do miejsca zamieszkania. Dodatkowo, pacjenci mają zapewnione odpowiednie do stanu zdrowia wyżywienie oraz prowadzone są zajęcia pozwalające na zagospodarowanie czasu wolnego pomiędzy udzielanymi świadczeniami zdrowotnymi.

 

Opieka pielęgniarska 

Długoterminowa opieka pielęgniarska, realizowana będzie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia, do jej zadań będzie należało:

a)     świadczenia udzielane przez pielęgniarkę;

b)    przygotowanie świadczeniobiorcy i jego rodziny do samoopieki i samopielęgnacji,

c)     świadczenia pielęgnacyjne, zgodnie z procesem pielęgnowania;

d)    edukację zdrowotną świadczeniobiorcy oraz członków jego rodziny;

e)      pomoc w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych związanych z samodzielnym funkcjonowaniem w środowisku domowym;

f)     pomoc w pozyskiwaniu sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego

Uczestnikiem projektu może być osoba, która spełnia kryteria określone w Regulaminie projektu oraz złoży wymagane dokumenty do pobrania poniżej.

 

Załączniki do pobrania:

1. Regulamin (kliknij aby pobrać)

2. Formularz zgłoszeniowy + skierowanie (kliknij aby pobrać)

3. Karta oceny (kliknij aby pobrać)

4. Broszura informacyjna (kliknij aby pobrać)

* W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Centrum Koordynacji projektu: pod numerami telefonu: 603 882 808 lub 52 355 79 16 oraz adresem mailowym ddomsirmed@gmail.com

Wsparcie w ramach projektu „Dzienny Dom Opieki Medycznej Sir Med i pielęgniarska opieka długoterminowa w trosce o losy mieszkańców subregionu inowrocławskiego” jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

JESTEŚMY DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI

Kontakt

CENTRUM MEDYCZNE SIR MED Sp. z o.o.

Inowrocław 88-101, ul. Staropoznańska 131-133
  • +48 603 882 808
  • 52 / 355 79 00
  • 52 / 355 79 16

Jeżeli masz jakieś pytania związane z COL, prosimy o kontakt pod numerem +48 607 133 800, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00-15:00. 

Kontakt z Kierownik COL lub upoważnionym zastępcą jest możliwy pod numerem +48 609 105 610, codziennie w godzinach 15:00-19.00.

  • rejestracja@sirmed.pl
  • przychodnia@sirmed.pl
Kontakt szczegółowy